بنویس با چشم تر      /      بنویس که رفت سفر
بنویس تنهات گذاشت  /   با یه قلب در به در
بنویس چیکار کنم        /    به کی دردامو بگم
بنویس دوسم نداشت   /   اونکه می گفت عاشقم
چته داغونی دلم          /     نبینم اشکاتو من
دیگه غصه شو نخور       /    بنویس باید برم
بنویس دارم میرم           /     بنویس گوشه گیرم
بنویس قربونی شد         /    دل زارو اسیرم


                                           بنویس / 1388